مجتمع خیریه مهدیه اصفهان

 

مجتمع مهدیه اصفهان

 

 

برنامه حضور پزشکان عمومی درمانگاه مهدیه اصفهان در تیرماه 1398

تاریخ روز 8-13 10_14 14-21 18-24  8-21
1 شنبه صادقی صباح عادل نیا عسگری مسلم زاده
2 یکشنبه صادقی حیدری صباح تبریزی خلیلیان
3 دوشنبه صادقی ابدال عادل نیا عسگری احتشامی
4 سه شنبه صادقی عادل نیا عسگری نبوی اعتضادی
5 چهارشنبه صادقی نبوی صباح امامی ابدال
6 پنجشنبه صادقی صباح ابدال صباح خلیلیان
7 جمعه مسلم زاده نبوی روزبهانی امامی عسگری
8 شنبه صادقی صباح عادل نیا عسگری مسلم زاده
9 یکشنبه صادقی حیدری صباح تبریزی خلیلیان
10 دوشنبه صادقی ابدال عادل نیا عسگری احتشامی
11 سه شنبه صادقی عادل نیا عسگری نبوی اعتضادی
12 چهارشنبه صادقی نبوی صباح امامی ابدال
13 پنجشنبه صادقی صباح ابدال صباح خلیلیان
14 جمعه مسلم زاده صباح روزبهانی امامی عسگری
15 شنبه صادقی صباح عادل نیا عسگری مسلم زاده
16 یکشنبه صادقی حیدری صباح تبریزی خلیلیان
17 دوشنبه صادقی ابدال عادل نیا عسگری احتشامی
18 سه شنبه صادقی عادل نیا عسگری نبوی اعتضادی
19 چهارشنبه صادقی نبوی صباح امامی ابدال
20 پنجشنبه صادقی صباح ابدال صباح خلیلیان
21 جمعه مسلم زاده صباح روزبهانی امامی عسگری
22 شنبه صادقی صباح عادل نیا عسگری مسلم زاده
23 یکشنبه صادقی حیدری صباح تبریزی خلیلیان
24 دوشنبه صادقی ابدال عادل نیا عسگری احتشامی
25 سه شنبه صادقی عادل نیا عسگری نبوی اعتضادی
26 چهارشنبه صادقی نبوی صباح امامی ابدال
27 پنجشنبه صادقی صباح ابدال صباح برزویان
28 جمعه مسلم زاده صباح روزبهانی امامی عسگری
29 شنبه صادقی صباح عادل نیا عسگری مسلم زاده
30 یکشنبه صادقی حیدری صباح تبریزی خلیلیان
31 دوشنبه صادقی ابدال عادل نیا عسگری احتشامی

 

برنامه پزشکان متخصص درمانگاه

 

مجتمع خیریه مهديه اصفهان

آدرس: جمهوری اسلامی ایران- اصفهان - خیابان رباط

تلفن دفتر مجتمع مهدیه اصفهان : 33351000 - 031

031-34429946-7 :درمانگاه

isfahanmahdieh@gmail.com